دنیا در قالب تصویر
                 دنیا در قالب تصویر

برچسب‌ها: مطالب چالب جالب دیدنی های دنیا بینظیر
-
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 - 15:55
Me

من..؟! چه دوحرفیه وسوسه انگیزیست..... این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم....نه عـاشق و نه محتاج نگاهی...! فقط برای خودم هستم...خوده خودم ! مال خودم ! صبورم و عجول!! سنگین...سرگردان...مغرور...قـانع....با یک پیچیدگی ساده و مقداری بی حوصلگیه زیاد!!! و برای تویی که چهره های رنگ شده را می پرستی نه سیرت آدمی ؛ هیچ ندارم راهت را بگیــر و بـــــــرو حوالی ما توقف ممنوع است.............
فـقـط بـراے خـودمـــ هـسـتـمــــ...
خـوده خـودمــــ!!

باشخصیـــتے با پیچیدگے هــاے نه انـدک

از تمـــام بے تفاوتی ها
خنجرے ساختم
و رگ احساسم را زدم!
Friends
DesiGn
Other
قابل توجه دوستان! آمارگیر از 20 دی فعال شده دریافت کد بارش برف

قالب